Tutorial Czech

Vítejte na serveru
SWAN Games Bridge

V pĄípadĄ nejasností zmáĄknĄte tlaĄítko F1 nebo

Po pĄihlášení na server jsou k dispozici dvĄ okna

Lobby

a hrací stĄl Table

  Kompas  poslední  zdvih tlaĄítka  Chat

Chat u stolu/k divákĄm            Chat v lobby

Hosté mohou hrát pouze u stolĄ oznaĄených NR (Non Rated)..
Klikni myší v seznamu hrᥥ a OtevĄi nový stĄl a St8hni Grab hráĄe

Okno, které se objeví po prvním pĄihlášení je Lobby
které má 5 zálozek napravo a 4 záloĄky nalevo

Vlevo v oknĄ "Lobby" nalezneš:

ZáloĄ ku "Home" (se zprávami a seznamem chystaných turnajĄ.)

ZáloĄku "Rooms" (kde se pĄepínáš mezi virtuálními místnostmi)

ZáloĄku "Tables" (kde si pisedáš ke stolu nebo otevíráš nový)

ZáloĄku "Players" (kde vidíš všechny hráĄe v klubu)

Na pravé stranĄ okna "Lobby" najdeš následující záloĄky:

  • Room Chat (tvé vĄty zde vidí všichni hráĄi v místnosti)
  • Player Profile (zde vidíš profil hráĄe)
  • Friend list (bude ti oznámeno, Ąe tví pĄátelé odcházejí a pĄicházejí)
  • Chats (pĄehled tvých soukromých chatĄ)
  • HelpDesk (zobrazí seznam námĄtĄ a prĄvodce tématami)

Jak se pĄipojit ke stolu

Klikni na záloĄce "Tables", vyber si stĄl, ke kterému se chceš pĄipojit (poté Ąádka zeĄloutne) a klikni na button   "Join Table"
MĄĄeš také zaloĄit nový stĄl a nechat ostatní se pĄidat. Ze záloĄky "Rooms" mĄĄeš pozvat hráĄe ke svému stolu nebo mĄĄeš všechny volné hráĄe v klubu vyzvat pĄipojit se ke stolu vĄtou na Ąádku v pravém "chat-boxu" vedle stolu.

Jak si sednout a hrát

Po pĄipojení ke stolu je levém dolním rohu je Ąádek pro chatování u stolu. Je zdvoĄilé zeptat se, neĄ si sednete. . Kliknutí na místo, které je oznaĄeno jako <Empty>.

Pokud všichni 4 hráĄi sedí, jsou automaticky rozdány karty a mĄĄeš zaĄít hrát.

V Ąasové prodlevĄ pĄed rozdáním karet má kaĄdý hrᥠ13 karet jedné barvy.

Jak vidĄt manše

Barvy zelená/Ąervená pznaĄují 1. a 2.manši. "D" znamená rozdávajícího a ruĄiĄka ve stĄedu kompasu compass pokaĄdé ukazuje na sever.

VnĄjší Ąlutá ukazuje, kdo je vydraĄitel

Jak draĄit

Pokud jsi na ĄadĄ v draĄbĄ, klikni v malém oknĄ na výši závazku+barvu+"Bid" nebo pro pasování "Pass+Bid".

Jak kibicovat

PĄipoj se ke stolu, klikni na button Spectate a zvol ALL. PochopitelnĄ poté, cokoliv Ąeknete v Ąádku tabulky, slyší pouze ostatní kibicové.

BĄhem hry mĄĄeš také kibicovat, aniĄ opustíš své místo.

Jak pĄejít k jinému stolu

Klikni na button "Leave" v levém horní rohu a vrátíš se do "Lobby". Nyní si mĄĄeš vybrat jiný stĄl ze seznamu stolĄ a pĄipojit se..
Od stolu lze odejít jednoduše - klikni na button "Stand" a po ukonĄení rozehrané partie nebudou rozdány nové karty

Jak zmĄnit barvy a velikost textu

Klikni na Settings v levém horním rohu. MĄĄeš zmĄnit fonty a textové hlášky u stolu. V poloĄce MSGS si mĄĄeš definovat vlastní text jako "Hrᥠmluví ke stolu" a zmĄnit barvu tohoto textu

Jak si prohlédnout hraná rozdání

Klikni na button Results v levém dolním rohu stolu nebo z menu View->Results nebo malá ikonka nad stolem

Jak si nastavit národní vlajku a svou úroveĄ:

Klikni na "Settings" pro nastavení své národní vlajky a hrací úrovnĄ, atributy jasou viditelné na seznamu hrᥥ

Jak se podívat na profil jiného hráĄe

Klikni na jménĄ hráĄe, který se pĄipojil ke stolu, pĄilogoval nabo mluví v "Lobby" a jeho profil se automaticky objeví. Hrᥥv profil mĄĄeš také vidĄt poté, co klikneš na jeho jméno na seznamu hrᥥ na záloĄce Players . Také mĄĄeš pouĄít záloĄku profil a vyplnit hráĄovo jméno ruĄnĄ.

Jak udĄlat svĄj vlastní profil:

Tvorbu svého vlastního profilu zahájíte tím, Ąe kliknete na své jméno na seznamu hrᥥ nebo napíšete své jméno na záloĄce Player Profile , poté kliknete na "Edit your profile"

Jak se pĄihlásit do turnaje:

Na registraĄní adrese

http://www.swangames.com/tourney

 napiš své jméno a jméno svých partnerĄ do webového formuláĄe nejpozdĄji 5 minut pĄed zahájením tounaje

Jak se stát Ąlenem:

Hosté na SWANu jsou bezplatnými Ąleny po neomezenou dobu, ale jejich výsledky se neprojeví na jejich ratingu.

Ąlenové mají urĄité výhody, které jsou pouze pro Ąleny, a to rating, statistiky, turnaje kaĄdý den nebo moĄnost sledovat exhibiĄní zápasy expertĄ..

Pro zaplacení Ąlenského poplatku nebo darovací listinu klikni na "Go Here" na úvodní stránce nebo jdi pĄímo na

http://www.swangames.com/order

Pro platby šekem zmĄĄ zpĄsob platby ve formuláĄi check/money

Jak zíkat více nápovĄdy

ZmáĄkni F1 a podívej se, jestli index HelpDesk-u má odpovĄĄ na tvou otázku.  MĄĄeš se také pokusit se zeptat v lobby chatu, kde ti online hráĄi mohou pomoci. V pĄípadĄ jakýchkoliv dotazĄ nás neváhej kontaktovat na support@swangames.com, rádi ti pomĄĄeme Ąi zodpovíme další otázky.

Translation courtesy of Vlastik